1 Chestnut-bellied Malkoha

November 19, 2007
 Chestnut-bellied Malkoha
7 Eastern jungle-Crow

November 24, 2007
 Eastern jungle-Crow
13 Red-billed blue-Magpie

November 20, 2007
 Red-billed blue-Magpie
19 White Stork –

November 20, 2007
 White Stork -
2 Common Myna

November 18, 2007
 Common Myna
8 Eurasian Sparrow

November 24, 2007
 Eurasian Sparrow
14 Sooty headed bulbull

November 12, 2007
 Sooty headed bulbull
20 Yellow-vented bulbull

November 24, 2007
 Yellow-vented bulbull
3 Common Myna

November 20, 2007
 Common Myna
9 Indian Roller

November 21, 2007
 Indian Roller
15 Sooty headed bulbull

November 13, 2007
 Sooty headed bulbull
21 Yellow-vented bulbull

November 24, 2007
 Yellow-vented bulbull
4 Common Myna

November 21, 2007
 Common Myna
10 Little Egret

November 20, 2007
 Little Egret
16 Sooty headed bulbull

November 18, 2007
 Sooty headed bulbull
22 Zebra Dove

November 24, 2007
 Zebra Dove
5 Common Myna

November 24, 2007
 Common Myna
11 Magpie Robin

November 20, 2007
 Magpie Robin
17 Sooty headed bulbull

November 18, 2007
 Sooty headed bulbull
6 Eastern jungle-Crow

November 24, 2007
 Eastern jungle-Crow
12 Pasific Egret

November 23, 2007
 Pasific Egret
18 White Stork –

November 20, 2007
 White Stork -